අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

25
සැප්2020
ශ්‍රමදාන වැඩසටහන 2020

ශ්‍රමදාන වැඩසටහන 2020

ශ්‍රමදාන වැඩසටහන 2020 වාරියපොල ප්‍රා. ලේ. කාර්යාලය...

25
සැප්2020
උපාධිධාරී පුහුණුව 2020

උපාධිධාරී පුහුණුව 2020

උපාධිධාරී පුහුණුව 2020 - වාරියපොල ප්‍රා.ලේ. කාර්යාලය...

23
අප්‍රේ2020
Information on COVID-19

Information on COVID-19

ශ්‍රී ලංකාවේ COVID-19 පැතිරීම පිළිබඳව නවතම තත්ත්වය http://covidsl.com/embed.html...

Scroll To Top